Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
AfkortingNederlandsEngels

ACC

Antwoord Content Collectie

-

BAG

Basisregistraties adressen en gebouwen

-

BGT

Basisregistratie grootschalige topografie

-

BGR

Basis Gebouwen Registratie

-

BO

Backoffice

Backoffice

BPEL

Business process execution language

Business process execution language

BRK

Basisregistratie Kadaster

-

BRP

Basisregistratie personen

The Municipal Personal Records Database

BRT

Basisregistratie topografie

-

BSN

Burgerservicenummer

The Citizen Service Number

BWT4all

Bouw- en woning toezicht systeem van Centric

-

BWT4web

BWT4web is de web-ontsluitingsmodule voor BWT4all

-

CA

Communicatie adapter

Communication adapter

CCO

Contact centrum overheid

-

CCS

Cascading style sheets

Cascading style sheets

CGM

Civision gegevensmagazijn

-

CSP

Uitgever PKI certificaat

Certificate services provider

DBMS

Database management systeem

Database management systeem

DDS4all

Data distributie systeem van Centric

-

DKD

Digitaal Klantdossier werk en inkomen

-

DMS

Document management systeem

Document Management System

DOM

Document object model

Document object model

ebMS

ebXML Message Specification

ebXML Message Specification

ETL

Extract transform load

extract transform load

FID

Functioneel inrichtings document

Functional configuration document

FM

Functionele module

Functional module

FO

Functioneel ontwerp

Functional Design

FTP

File Transfer Protocol

File Transfer Protocol

GBA

Gemeentelijke basis administratie

The Municipal Personal Records Database

GBA-V

GBA-verstrekkingen

The National Personal Records Database

GEMMA

Gemeentelijke model architectuur

Municipal model architecture

GFO

Gemeentelijk functioneel ontwerp

Municipal Functional Design

GFO-BG

GFO Basis Gegevens

-

GOB

Gemeenschappelijke ontsluiting basisregistraties

-

HTML

-

hypertext markup language

HTTP

-

hypertext transfer protocol

HTTPS

-

hypertext transmission protocol, secure

IMKAD

Informatiemodel Kadaster

-

IPM

Internet publicatiemodel vergunningen

-

J2EE

-

Java 2 Enterprise Edition

KAD4all

Kadastraal informatiesysteem

-

KCS

Klantcontactsysteem

Customercontactsystem

KING

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

Quality Institute of Dutch Municipalities

LVO

landelijk voorziening omgevingsloket

-

MO

Midoffice

Midoffice

NAW

naam, adres en woonplaats

Name, Address, place of residence

NHR

Basisregistratie Handelsregister

National Trade Register

NOiV

Nederland open in verbinding

-

NORA

Nederlandse overheids referentie architectuur

Dutch government reference architecture

NUP

Nationaal uitvoeringsprogamma dienstverlening en e-overheid

-

OASIS

-

Organization for the Advancement of Structured Information Standards

OLO

Omgevingsloket online

-

OS

Open standaarden

Open Standards

OSB

Overheids service bus

Government Service Bus

OSS

-

Open source software

OWMS

Overheid.nl Web Metadata Standaard

-

PBS

-

Product Breakdown Structure

PDC

Producten en dienstencatalogus

Products and services catalog

PETRA

Provinciale Referentie Architectuur

Provincial Reference Architecture

PIV4all

Persons informative voorziening systeem van Centric

-

PKIoverheid

Public Key Infrastructure voor de overheid

Public Key Infrastructure for government

PvA

Plan van aanpak

Plan of action

RGBZ

Referentiemodel gemeentelijke basisgegevens zaken

-

RNI

Registratie niet ingezetenen

-

RSGB

Referentiemodel voor het stelsel van gemeentelijke basisgegevens

-

SC

Samenwerkende Catalogi

-

SMTP

-

Simple mail transfer protocol

SOA

-

Service oriented architecture

SOAP

-

Simple object access protocol

SSL

-

secure sockets layer

SSN

Sectoraal service nummer

-

StUF

Standaard Uitwisselingsformaat

Standard Exchanging Format

TAX

Taxatie

Taxation

TPO

Technisch proces ontwerp

Technical proces design

UDDI

-

Universal Description Discovery and Integration

URL

-

uniform resource locator

VAC

Vraag en Antwoord Collectie

Question and Answer Collection

VROM

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment

W3C

-

World Wide Web Consortium

WABO

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

-

WBS

-

Work Breakdown Structure

WFM4all

workflowmanagement systeem van Centric

-

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

Valuation for real estate tax 

WSDL

-

Web Service Definition Language

XHTML

-

Extensible hypertext markup language

XML

-

Extensible markup language

XSD

-

Xml schema definition

XSLT

-

Extensible stylesheet language transformations