Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


A

TermOmschrijvingDescription

Aanleiding (Cause)

Een omschrijving van de gebeurtenis die leidt tot het starten van een zaak van dit zaaktype.

A description of the event that leads to starting a case of this casetype.

Activiteit

Een losse afhandelstap die gerelateerd kan worden aan een persoon, bedrijf, zaak of contactmoment.

Een activiteit is een taak met een datum, een tijdstip en een verantwoordelijke. Een activiteit komt vaak terug wanneer aan de hand van een contactmoment een terugbelafspraak gemaakt is, bijvoorbeeld wanneer een klant meer informatie wenst. Je kunt een activiteit toevoegen aan een persoon, bedrijf, zaak en contactmoment. Daarnaast kan je een activiteit losstaand van andere elementen aanmaken. 


Afgeleid zaaktypeEen zaaktype is gekoppeld aan en is afgeleid van een referentiezaaktype waarbij het afgeleid zaaktype de inrichting van het referentiezaaktype overneemt.

Archief-classificatiecode

De systematische identificatie van zaakdossiers van dit zaaktype overeenkomstig logisch gestructureerde conventies, methoden en procedureregels.


B

TermOmschrijving
BasisrechtenDit zijn acties die met betrekking tot zaken en documenten uitgevoerd kunnen worden.
BesluittypeGenerieke aanduiding van de aard van een besluit (KING definitie).

Broncatalogus

De catalogus waaraan het zaaktype is ontleend.

BurgerservicenummerHet Burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer dat iedereen krijgt die ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA).

C

TermOmschrijving
Checklist itemsChecklist items kunnen gedefinieerd worden om een medewerker een aantal aandachtspunten te laten controleren voordat een stap afgerond kan worden. Binnen het Exxellence ZaakSysteem zijn checklist items opgenomen als eigenschappen met een Ja / Nee eigenschap type.
ContactmomentEen contactmoment is de registratie van het contact met een persoon of bedrijf. Er zijn inkomende en uitgaande klantcontactmomenten.

D

TermOmschrijving

Datum begin geldigheid zaaktype

Datum waarop het zaaktype is ontstaan.

Datum einde geldigheid zaaktype

Datum waarop het zaaktype is opgeheven.

DocumentmodelEen functionaliteit in de Exxellence ZaakTypeCatalogus waarmee sjablonen voor documenten toegevoegd kunnen worden.
DocumenttypeAanduiding van de aard van documenten zoals gehanteerd door de zaakbehandelende organisatie (KING definitie).

Doel

Een omschrijving van het doel van een zaak van dit zaaktype.

Doorlooptijd behandeling staptype

De periode dat het staptype afgerond moet zijn.

Doorlooptijd behandeling zaaktype

De periode waarbinnen volgens wet- en regelgeving een zaak van het zaaktype afgerond moet zijn.

E

Term

Omschrijving

eFormulierEen elektronisch formulier waarmee personen of bedrijven producten en/of diensten aan kunnen vragen via bijvoorbeeld het Exxellence DigitaalLoket.
EigenschapEen eigenschap is binnen het Exxellence ZaakSysteem gedefinieerd als een inhoudelijk relevant gegeven dat bij een zaaktype geregistreerd moeten kunnen worden.
EigenschapgroepEen eigenschapgroep is binnen het Exxellence ZaakSysteem gedefinieerd als: een groep inhoudelijk relevante gegevens die bij een zaaktype geregistreerd moeten kunnen worden.

Eigenschapgroep-naam

De naam van de eigenschapgroep.

Eigenschapgroep template-naam

De naam van de eigenschapgroep template waar deze eigenschap groep van is afgeleid.

Eigenschapgroep-type

Het type van de eigenschapgroep.

EigenschapgroepsjabloonEen functionaliteit in de Exxellence ZaakTypeCatalogus die de mogelijkheid biedt om vaste eigenschappen t.b.v. een zaaktype te bepalen en in een sjabloon te groeperen. Met behulp van de sjabloon kan een groep eigenschappen bij een zaaktype worden ingezet.

Eigenschap-naam

De naam van de eigenschap.

EigenschaptypeMet eigenschaptypes kunnen typen eigenschappen worden gedefinieerd. Een eigenschap kan bijvoorbeeld het type tekst of numeriek hebben.

F

TermOmschrijving
FormulierHet formulier dat zaken van dit zaaktype initieert.
Formulier Link

De URL naar het formulier.

Formulier Naam

De naam van het formulier.

FunctieHet soort werk dat door een medewerker wordt uitgeoefend.

G

TermOmschrijving
GadgetsEen gadget is een mini-applicatie waarmee je een extra functionaliteit aan het startscherm van het Exxellence KlantContactSysteem kunt toevoegen (denk aan de weergave van notities of het weer in 'Buienradar').

H

TermOmschrijving

Handeling behandelaar

Werkwoord dat hoort bij de handeling die de behandelaar verricht bij het afdoen van zaken van dit zaaktype.

Handeling initiatorHet onderwerp van zaken van dit zaaktype. In veel gevallen nauw gerelateerd aan de product- of dienstnaam uit de PDC.

I

TermOmschrijving
 Id

Unieke oplopende sleutel.

Indicatie intern of extern

Een aanduiding waarmee onderscheid wordt gemaakt tussen zaaktypen die intern respectievelijk extern geïnitieerd worden.

Indicatie onvolledigheid begin geldigheid zaaktype

Indicatie onvolledigheid van de datum begin geldigheid.

Indicatie onvolledigheid einde geldigheid zaaktype

Indicatie onvolledigheid van de datum einde geldigheid.

J

TermOmschrijving


K

TermOmschrijving
Exxellence KennisbankDe Exxellence KennisBank kan gevuld worden met vraag-antwoord-combinaties, zodat alle benodigde kennis eenvoudig beschikbaar is voor medewerkers en klanten. Doordat meerdere kanalen voorzien worden van dezelfde bron, kunnen vragen eenduidig en consistent beantwoord worden. De Exxellence KennisBank kan gebaseerd zijn op één of meerdere externe gegevensbronnen.

L

TermOmschrijvingM

TermOmschrijving
MetagegevensGegevens die als beschrijving van andere gegevens fungeren.

N

TermOmschrijving
Naar-statustype-codeSleutel van statustype waar staptype eindigt.

O

TermOmschrijving
OnderwerpWerkwoord dat hoort bij de handeling die de initiator verricht bij dit zaaktype.

Opschorting/aanhouding mogelijk

Aanduiding die aangeeft of zaken van dit zaaktype kunnen worden opgeschort en/of aangehouden.

P

TermOmschrijving

Product/Dienst

Het product of de dienst die door zaken van dit zaaktype wordt voortgebracht.

Product/Dienst Link

De URL naar de beschrijving van het product of de dienst. Bijvoorbeeld de URL naar een product-beschrijving in de producten- en dienstencatalogus op de website (PDC).

Product/Dienst Naam

De naam van het product of de dienst.

Exxellence Producten en Diensten Catalogus/PDCDe Exxellence Producten en Diensten Catalogus bevat eenduidige informatie over alle beschikbare producten en diensten en kan gebaseerd zijn op eigen content, maar kan ook aangesloten zijn op één of meerdere externe gegevensbronnen.

Publicatie-indicatie

Aanduiding of (het starten van) een zaak van dit zaaktype gepubliceerd moet worden.

Publicatietekst

De generieke tekst van de publicatie van zaken van dit zaaktype.

Q

TermOmschrijving


R

TermOmschrijving

Referentieproces

Het referentieproces dat ten grondslag ligt aan dit zaaktype.

Referentieproces Link

De URL naar de beschrijving van het referentieproces.

Referentieproces Naam

De naam van het referentieproces.

ReferentiezaaktypeEen zaaktype dat als overkoepelend zaaktype over afgeleide zaaktypen fungeert en dat zijn inrichting aan afgeleide zaaktypen meegeeft.
ResultaattypeHet betreft de indeling of groepering van resultaten van zaken van hetzelfde ZAAKTYPE naar hun aard, zoals 'verleend', 'geweigerd', 'verwerkt', etc. (KING definitie).

Resultaattype-omschrijving

Sleutel (omschrijving) van het resultaattype dat bereikt wordt met het afronden van het staptype.

RolEen rol kan aan een functie worden gekoppeld die een medewerker uitoefent en bevat basisrechten die aan de rol zijn toegekend.

S

TermOmschrijving

Servicenorm behandeling staptype

De periode waarbinnen verwacht wordt dat een stap van het staptype afgerond wordt conform de geldende servicenormen van de zaakbehandelende organisatie(s).

Servicenorm behandeling zaaktype

De periode waarbinnen verwacht wordt dat een zaak van het zaaktype afgerond wordt conform de geldende servicenormen van de zaakbehandelende organisatie(s).

StapEen stap is een overgang tussen twee statussen.
StaptypeEen overgang van een statustype naar een ander statustype.
StatusEen status is een aanduiding van de stand van zaken van een zaak op basis van betekenisvol behaald resultaat voor de initiator van de zaak (KING definitie).
Statustype

Generieke aanduiding van de aard van een STATUS (KING definitie).

T

TermOmschrijving

Termijn verlenging

De termijn in dagen waarmee de doorlooptijd behandeling van zaken van dit zaaktype kan worden verlengd.

ToelichtingEen eventuele toelichting op dit zaaktype.

Trefwoord

Een trefwoord waarmee zaken van het zaaktype kunnen worden gekarakteriseerd.

U

TermOmschrijving


V

TermOmschrijving

Van-statustype-code

Sleutel van statustype waar staptype start.

Verantwoordingsrelatie ZTC

De relatie tussen zaken van dit zaaktype en de beleidsmatige en/of financiële verantwoording.

Verlenging mogelijk

Aanduiding die aangeeft of de doorlooptijd behandeling van zaken van dit zaaktype kan worden verlengd.

Versie

Versienummer van het zaaktype.

Versie omschrijving

Versiespecifieke omschrijving van het zaaktype.

Vertrouwelijkheidaanduiding

Aanduiding van de mate waarin zaakdossiers van zaken van dit zaaktype voor de openbaarheid bestemd zijn.

Volgnummer

Uniek volgnummer voor het onderscheiden van verschillende versies van één bepaald zaaktype.

VoorkeurscommunicatiekanaalHet kanaal waarlangs de persoon/het bedrijf het liefst communiceert (balie, telefoon, internet etc.).
Vraag-antwoord-combinatie (VAC)
Een vraag-antwoord-combinatie, ook wel VAC, is een vraag van een burger of bedrijf aan de gemeente. Bij deze vraag hoort een kort en eventueel een uitgebreider antwoord. VAC's zijn vindbaar in de Exxellence KennisBank en ondersteunen in een eenduidige, doelgerichte en volledige beantwoording door het KCC (Exxellence KlantContactSysteem) en het digitale loket (Exxellence DigitaalLoket).

W

TermOmschrijving


X

TermOmschrijving
XML
XML staat voor eXtensible Markup Language. Dit is een standaard voor het uitwisselen van data tussen computers. XML lijkt qua opmaak op HTML, maar de tags kunnen zelf bedacht worden. XML is vooral handig voor de communicatie tussen verschillende informatiesystemen die normaal gesproken niet compatible met elkaar zijn.

Y

TermOmschrijving


Z

TermOmschrijving
ZaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd resultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden.

Zaakcategorie

Typering van de aard van zaken van het zaaktype.

ZaaktypeEen zaaktype is binnen het Exxellence ZaakSysteem gedefinieerd als: het geheel van karakteristieke eigenschappen van zaken van eenzelfde soort. In het Exxellence ZaakSysteem worden zaaktypes inclusief behandelproces (stap types, eigenschap groepen met eigenschappen e.d.) geversioneerd.
Zaaktype-code

Unieke code van het zaaktype.

Zaaktype-identificatie

Unieke identificatie van het zaaktype binnen de catalogus waarin het zaaktype voorkomt.

Zaaktype-id

Sleutel van zaaktype waar staptype onderdeel van is.

Zaaktype-omschrijving

Unieke omschrijving van de aard van zaken van het zaaktype.

Zaaktype-omschrijving generiek

Algemeen gehanteerde omschrijving van de aard van zaken van het zaaktype.