Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hier staat een toelichting op de aanpassingen die gedaan zijn in het kader van de webrichtlijnen.

Dit artikel is van toepassing op versie 8.0 en hoger.

Inleiding

Websites van Nederlandse (semi-)overheden moeten toegankelijk zijn voor al hun bezoekers. Per 1 januari 2011 is toepassing van de Webrichtlijnen verplicht voor alle websites van de Rijksoverheid. Websites van zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) en van medeoverheden moeten vanaf 1 januari 2013 voldoen aan niveau A en met ingang van 1 januari 2015 aan niveau AA. Inmiddels zijn de Webrichtlijnen vervangen door EN 301 549, de Europese standaard voor webtoegankelijkheid, hiervan zijn de WCAG 2.1 richtlijnen een integraal onderdeel. 

Op 7 september 2018 is de standaard WCAG 2.1 opgenomen in de Europese Standaard EN 301 549 versie 2.1.2. Per 23 december 2018 wordt deze nieuwe versie verplicht gesteld. WCAG 2.1 is geen vernieuwing van de WCAG 2.0 standaard, maar een update. Er zijn 12 nieuwe succescriteria op niveau A en niveau AA toegevoegd aan de 38 criteria op niveau A en AA uit WCAG 2.0. Voor meer informatie zie:

Dit betekent dat het Exxellence digitaal loket en de digitale formulieren moeten voldoen aan deze standaard WCAG 2.1. Exxellence laat jaarlijks Stichting Accessibility op haar nieuw uitgebrachte major een audit uitvoeren. Hiermee weet Exxellence dat haar standaard product voldoet aan de toegankelijkheidseisen zodat ook bij haar klanten het digitaal loket en de formulieren zo ingericht kunnen worden dat zij aan de toegankelijkheidseisen voldoen. 

Scope toegankelijkheidsaudit

De toegankelijkheidsaudit is uitgevoerd op het standaard loket en formulieren van Exxellence. Hiermee is ook het 'portaal' achter de DigiD inlog meegenomen. Het was helaas niet mogelijk om ook de pagina's en formulieren achter de inlog van eIDAS en eHerkenning uit te voeren. Hoewel hier geen audit op is uitgevoerd, hebben wij wel dezelfde uitgangspunten gehanteerd betreffende de toegankelijkheid. Mocht er uit de audit bij een klant blijken dat deze onderdelen nog niet voldoen (en dit is niet te wijten aan klantspecifieke styling of klantspecifieke inrichting), dan zullen wij deze melding als bug behandelen en kunt u dit indienen bij Support.

Op deze pagina wordt verder toegelicht hoe we hieraan voldoen per succescriteria.

Succescriteria

Succescriteria


Door Exxellence is elke succescriterium van niveau A en niveau AA beoordeeld. Op basis daarvan is een impactanalyse uitgevoerd, waarbij een van de volgende uitkomsten mogelijk zijn:

 • Een succescriterium is niet van toepassing. Bijv: Succescriterium '1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden' is niet van toepassing, want het DigitaalLoket maakt geen gebruik van video.
 • Een succescriterium wordt niet voor 100% ingevuld. Met een audit is het mogelijk om middels 'pas toe of leg uit' aan te geven wanneer een eis niet ingevuld kan worden. Dit gebeurd altijd in overleg met de auditor, en wordt ook door de auditor goedgekeurd wanneer er het certificaat voor toegankelijkheid wordt toegekend. Deze informatie is ook belangrijk voor de klant wanneer zij een audit op haar website, met daarin o.a. het DigitaalLoket en de formulieren laat auditten.

Vaak kiest een klant voor een specifieke styling, waarmee de look en feel van de Exxellence producten meer in lijn is met de gehele uitstraling van de gemeente. Het gebruik van specifieke styling kan invloed hebben op de toegankelijkheid. Het is daarom belangrijk om te weten dat wanneer het standaard DigitaalLoket en de Formulieren van Exxellence voldoet aan de webrichtlijnen, dit niet automatisch betekent dat deze producten bij de klant ook de audit door komen. Waar mogelijk geven wij op deze pagina tips om aan de webrichtlijnen te voldoen. Indien gewenst kunt u Exxellence vragen u te helpen aan de webrichtlijnen te voldoen.

1.1 Overzicht succescriteria:

SuccescriteriaNiveauOpmerking
Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven
1.1.1: Niet-tekstuele content

A

Kaartfunctionaliteit van Google Maps is niet toegankelijk

Oorzaak
Om interactieve kaarten te tonen wordt gebruik gemaakt van Google Maps. Helaas zijn deze kaarten niet (volledig) toegankelijk. Zo hebben de plaatjes in deze kaarten geen alternatieve tekst. Google Maps is niet in ons beheer en kan daardoor niet door ons aangepast worden.

Gevolg
Helaas zijn interactieve kaarten van Google Maps niet (volledig) toegankelijk. Voor een afbeelding ontbreekt een tekstuele alternatief. Het tekstuele alternatief moet beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld mensen die screenreaders of brailleleesregels gebruiken. Deze mensen zien de afbeelding namelijk niet.

Alternatief
Aangezien kaartfunctionaliteit van Google Maps niet volledig toegankelijk is, is er een een toegankelijk alternatief beschikbaar. Kaartfunctionaliteit van Google Maps wordt op drie plekken gebruikt. Voor deze plekken biedt Exxellence een toegankelijk alternatief namelijk:

 • In het onderdeel publieke zaken wordt kaartfunctionaliteit gebruikt bij het zoeken naar zaken. Het doel daarvan is om gebruikers de mogelijkheid te bieden om zaken te zoeken binnen een bepaald gebied. Alternatief is het zoeken naar zaken via een adres of via een kadastraal perceel.
 • In het onderdeel publieke zaken wordt kaartfunctionaliteit gebruikt bij het tonen van gevonden zaken. Het doel daarvan is om gebruikers de mogelijkheid te bieden
  om de gevonden publieke zaken zichtbaar te maken van een kaart. Alternatief is het tonen van de gevonden zaken in een lijst.
 • Via het digitaal formulier 'Melding openbare ruimte' kun je een melding indienen. Via kaartfunctionaliteit kun je aangeven waar het object staat waar de melding over gaat. Dit is optionele functionaliteit en is niet essentieel voor het indienen van de melding. I.p.v. een kaart is het ook mogelijk om via adresgegevens aan te geven waar het object staat. Dus je kunt de melding volledig kunnen invullen en afronden zonder gebruik te maken van kaartfunctionaliteit.

Maatregelen
Op de plekken waar kaartfunctionaliteit aanwezig is, is ook een toegankelijk alternatief beschikbaar.

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media
1.2.1: Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)ANiet van toepassing.
1.2.2: Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)ANiet van toepassing.
1.2.3: Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)ANiet van toepassing.
1.2.4: Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)AANiet van toepassing.
1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen)AANiet van toepassing.
Richtlijn 1.3 Aanpasbaar
1.3.1: Info en relatiesA

Het indienen van een melding via een kaart is niet toegankelijkheid.

Oorzaak
Een aantal onderdelen van de kaart is niet toegangkelijk voor o.a. hulp apparatuur. Zo heeft het invoerveld "zoeken op adres..." geen (technische) naam. Dit geldt ook voor de knoppen om in- en uit te zoomen. Voor het tonen van de kaart wordt gebruik gemaakt van een third party library. Deze librarie wordt niet door Exxellence aangepast.

Gevolg
Als hulp apparaat wordt gebruikt, dan zal het voor de gebruiker niet helemaal duidelijk zijn hoe hij/zij gebruik moet maken van het zoekveld en de knoppen.

Alternatief
Als oplossing voor het probleem biedt Exxellence een alternatief aan, namelijk een melding aanmaken via een apart digitaal formulier waar je niet perse de kaart hoeft te gebruiken. Het gaat om digitaal formulier 'Melding openbare ruimte'.

Maatregelen
De kaart in het loket wordt alleen gebruikt om een melding aan te maken. Een melding kan ook aangemaakt worden door gebruik te maken van het (reeds bestaand) digitaal formulier 'Melding openbare ruimte'. Op het scherm waar de kaart wordt getoond, kan door de klant een beschrijving geplaatst worden dat aangeeft dat de melding ook kan worden aangemaakt via het digitaal formulier.

1.3.2: Betekenisvolle volgordeAVoldoen aan de succescriterium.
1.3.3: Zintuiglijke eigenschappenAVoldoen aan de succescriterium.
1.3.4: Weergavestand (Oriëntatie)AANiet van toepassing.
1.3.5: Identificeren het doel van de inputAAVoldoen aan de succescriterium.
Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar
1.4.1: Gebruik van kleurAVoldoen aan de succescriterium.
1.4.2: GeluidsbedieningANiet van toepassing.
1.4.3: Contrast (minimum)AAVoldoen aan de succescriterium.
1.4.4: Herschalen van tekstAAVoldoen aan de succescriterium.
1.4.5: Afbeeldingen van tekstAANiet van toepassing.
1.4.10: Dynamisch aanpassen (reflow)AAVoldoen aan de succescriterium.
1.4.11: Contrast van niet-tekstueel contentAA

Een aantal grafische objecten hebben geen contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.

Oorzaak
Een aantal grafische objecten hebben geen contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren. Het gaat hier voornamelijk om objecten die niet vereist zijn om de content te begrijpen, m.a.w. deze afbeeldingen zijn niet essentieel voor de informatie die wordt overgebracht. De componenten waarvoor de informatie wel essentieel is (bijv. status informatie), hebben een correcte contrastverhouding.

Gevolg
Exxellence meent afwijking van de norm voldoende te hebben opgelost door voor de essentiële grafische objecten de juiste contrastverhouding te hebben toegepast.

Alternatief
De grafische objecten die niet voldoen zijn niet essentieel voor de informatie die wordt overgebracht. De context waarin deze worden gebruikt, is voor de gebruiker duidelijk genoeg.

Maatregelen
In een toekomstige versie van het product worden alle (niet) essentiële grafische objecten vervangen door objecten met de juiste contrastverhouding.

1.4.12: TekstafstandAAVoldoen aan de succescriterium.
1.4.13: Content bij aanwijzen (hover) of focusAAVoldoen aan de succescriterium.
Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk
2.1.1: ToetsenbordAVoldoen aan de succescriterium.
2.1.2: Geen toetsenbordvalAVoldoen aan de succescriterium.
2.1.4: Sneltoetsen tekentoetsANiet van toepassing.
Richtlijn 2.2 Genoeg tijd
2.2.1: Timing aanpasbaarA

http://www.drempelvrij.nl/over-het-waarmerk/waarmerk-2/tijdelijke-ontheffingslijst

Vanaf 1 maart 2015 geen dispensatie voor DigiD

Op 26 februari 2015 heeft het bestuur van de Stichting drempelvrij.nl besloten om vanaf 1 maart 2015 geen dispensatie meer te verlenen voor DigiD. DigiD voldoet nog steeds niet aan de aan de eisen voor een waarmerk WCAG 2.0 / Webrichtlijnen versie 2.0. Dit heeft te maken met het feit dat er content aanwezig is met een tijdslimiet, waarvan de timing niet aanpasbaar is (succescriterium 2.2.1).

Hoewel DigiD niet voldoet, heeft dit geen invloed op de toekenning van het waarmerk aan websites die DigiD moeten gebruiken

2.2.2: Pauzeren, stoppen, verbergenANiet van toepassing.
Richtlijn 2.3 Toevallen
2.3.1: Drie flitsen of beneden drempelwaardeANiet van toepassing.
Richtlijn 2.4 Navigeerbaar
2.4.1: Blokken omzeilenA

Voldoen aan de succescriterium.
Als je op tab druk zie je de beschikbare skiplinks.

2.4.2: PaginatitelAVoldoen aan de succescriterium.
2.4.3: Focus volgordeA

Kennisbank: focus binnen tabblad laten circuleren als een bepaald tabblad is gekozen.

Oorzaak
Op de Kennisbank webpagina "Vraag" bevindt zich een tabblad waardoor genavigeerd kan worden. De focus gaat, wanneer er een klikbare element op het tabblad staan, daar naartoe, wat vanuit toegankelijkheid gezien correct is. De focus verlaat echter het tabblad en gaat naar de links aan de rechterkant van de pagina. De focus zou in het tabblad moeten blijven circuleren.

Gevolg
Wanneer je door de tabblad wilt navigeren, verlaat de focus echter het tabblad en gaat naar de (html) links aan de rechterkant van de pagina. De focus zou in het tabblad moeten blijven circuleren. Exxellence meent afwijking van de norm voldoende te hebben opgelost door een goed alternatief aan te bieden.

Alternatief
Als oplossing voor het probleem biedt Exxellence een alternatief voor kalenderfunctionaliteit (zie onderdeel 'Maatregelen' hieronder).

Maatregelen
Voor het navigeren door de tabbladen kan gebruik worden gemaakt van het toetsenbord. Voor het navigeren kan gebruik worden gemaakt van

 • de 'Up/left' toetsen, daarmee ga je naar het vorig tabblad;
 • de 'Down/Right' toesten, daarmee ga ja naar het volgend tabblad;
 • de 'Home' toets om naar het eerste tabblad te gaan;
 • de 'End' toets om naar het laatste tabblad te gaan.

Invoerveld waar je een datum kunt ingeven. Als hulpmiddel kun je een datum selecteren via kalenderfunctionaliteit.

Oorzaak
Datum invoerveld in een formulier is uitgebreid met een hulpmiddel namelijk kalenderfunctionaliteit. Dit is volgens Exxellence een verbetering van de gebruikerservaring. Voor blinden en/of slechtzienden is dit (vaak) moeilijk in gebruik, daarom stelt de Webrichtlijnen hoge eisen aan deze hulpmiddelen. Daardoor kan Exxellence niet garanderen dat kalenderfunctionaliteit niet aan de Webrichtlijnen voldoen.

Gevolg
Exxellence meent afwijking van de norm voldoende te hebben opgelost door een goed alternatief aan te bieden.

Alternatief
Als oplossing voor het probleem biedt Exxellence een alternatief voor kalenderfunctionaliteit (zie onderdeel 'Maatregelen' hieronder).

Maatregelen
Voor het ingegeven van een datum kan gebruik worden gemaakt van een 'normale' ingave veld, dit als alternatief voor het gebruik van een kalenderfunctionaliteit.

2.4.4: Linkdoel (in context)AVoldoen aan de succescriterium.
2.4.5: Meerdere manierenAAVoldoen aan de succescriterium.
2.4.6: Koppen en labelsAAVoldoen aan de succescriterium.
2.4.7: Focus zichtbaarAAVoldoen aan de succescriterium.
2.5 Input Modaliteiten
2.5.1: Bewegingen aanwijzerA

Voor het aanmaken van een melding via een kaart in de mobiele versie van het loket, zijn de '+' en '-' knoppen voor het in- en uitzoomen niet te zien.

Oorzaak
De '+' en '-' knoppen voor het in- en uitzoomen van de kaart in het loket verdwijnt, wanneer je overgaat naar de mobiele versie. Exxellence heeft hier bewust voor gekozen met de reden dat wanneer je de mobiele versie hebt, het scherm overzichtelijk moet blijven. De twee knoppen kunnen dan in de weg gaan zitten. Over het algemeen weten gebruikers van mobiele applicaties heel goed, hoe je met twee vingers moet in- of uitzoomen en dat ze daarvoor geen extra knoppen nodig hebben.

Gevolg
Als je de mobiel alleen maar kan bedienen met één vinger, dan kun je nog wel inzoomen door dubbel te klikken, maar kun je niet uitzoomen. Voor uitzoomen moet je twee vingers gebruiken. In dit geval kunnen je dus niet uitzoomen.

Alternatief
Als oplossing voor het probleem biedt Exxellence een alternatief aan, namelijk een melding aanmaken via een apart digitaal formulier waar je niet perse de kaart hoeft te gebruiken. Het gaat om digitaal formulier 'Melding openbare ruimte'.

Maatregelen
De kaart in het loket wordt alleen gebruikt om een melding aan te maken. Een melding kan ook aangemaakt door gebruik te maken van het (reeds bestaand) digitaal formulier 'Melding openbare ruimte'. Niet elke klant heeft deze formulier of hebben een andere formulier hiervoor. Op het scherm waar de kaart wordt getoond, kan door de klant een beschrijving geplaatst worden dat aangeeft dat de melding ook kan worden aangemaakt via het digitaal formulier.

2.5.2: Annulering aanwijzerANiet van toepassing.
2.5.3: Label in naamAVoldoen aan de succescriterium.
2.5.4: BewegingsactiveringANiet van toepassing.
Richtlijn 3.1 Leesbaar
3.1.1: Taal van de paginaAVoldoen aan de succescriterium.
3.1.2: Taal van onderdelenAANiet van toepassing.
Richtlijn 3.2 Voorspelbaar
3.2.1: Bij focusANiet van toepassing.
3.2.2: Bij inputANiet van toepassing.
3.2.3: Consistente navigatieAAVoldoen aan de succescriterium.
3.2.4: Consistente identificatieAAVoldoen aan de succescriterium.
Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer
3.3.1: Fout identificatieAVoldoen aan de succescriterium.
3.3.2: Labels of instructiesAVoldoen aan de succescriterium.
3.3.3: FoutsuggestieAAVoldoen aan de succescriterium.

3.3.4: Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

AAVoldoen aan de succescriterium.
Richtlijn 4.1 Compatibel
4.1.1: ParsenA

Hamburgermenu is niet HTML 5 proof

Oorzaak
De navigatie van het menu in het loket is niet volledig HTML 5 proof. Een HTML A element dat is genest in een HTML A element is toegestaan in HTML 5, maar niet op de manier dat deze menu nu opgebouwd wordt. Voor het tonen van het menu wordt gebruik gemaakt van een third party library. Deze third party library is niet in ons beheer en kan daardoor niet door ons aangepast worden.

Gevolg
Voor nu is er geen gevolg. In de browser werkt het hamburgermenu goed en is het toegankelijk. Het kan een probleem leveren wanneer de browser strikter de HTML 5 opvolgen.

Alternatief
Ondanks dat het nesting van HTML A element niet correct is, geeft dit geen problemen in de browser. Het hamburgermenu werkt naar behoren en is toegankelijk.

Maatregelen
Aangezien het hamburger menu wel goed werkt en de third party library niet wordt aangepast, gaan we geen wijzigingen doorvoeren. Zodra er een nieuwe versie van de third party library beschikbaar is, zal die versie gebruikt gaan worden.

4.1.2: Naam, rol, waardeAVoldoen aan de succescriterium.
4.1.3: StatusberichtenAAVoldoen aan de succescriterium.

Aanpassingen t.b.v. webrichtlijnen/toegankelijkheid


In versie 8 van de Exxellence Suite zijn ten behoeve van de webrichtlijnen verschillende wijzigingen doorgevoerd. Hieronder een overzicht van deze wijzigingen t.b.v. de webrichtlijnen.

Digitaal Loket

Ten bate van de toegankelijkheid van het digitaal loket wordt er vanaf versie 8.0 gebruik gemaakt van de volgende mogelijkheden/elementen:

 • Contrastverhouding van verschillende iconen zijn aangepast.
 • Het hoofdmenu heeft uitklappende submenu’s. Deze uitklapmenu's sluiten als op de Escape toets wordt gedrukt.
 • Zodra de hamburgermenu van Loket (mobiele versie) wordt getoond, dan is nu de in- of- uitgeklapte status beschikbaar voor de software.
 • De autocomplete is toegepast op uw gegevensscherm zodat deze deels gevuld voor door de beschikbare data in de browser.
 • De pagina titels zijn aangepast zodat elke pagina een unieke titel heeft.
 • Bij de menu items die geen unieke naam hebben, is een extra verborgen text toegevoegd voor screenreaders waaruit achterhaald kan worden waar de link heen gaat.
 • In een PDF document (welke gegenereerd kan worden aan het eind van een proces) staat op de voorpagina het logo. Deze afbeelding heeft nu ook een tekstalternatief.

Formulieren bijlagen pagina

Vanwege de webrichtlijnen hebben wij de bijlagen pagina's van alle standaard formulieren moeten aanpassen. Ze zijn geoptimaliseerd zodat deze voldoen aan de webrichtlijnen. Onderwater wordt nu goed weergegeven uit hoeveel kolommen het blokje bestaat waarin het adres van de gemeente komt te staan als je kiest voor het versturen van bijlagen per post. 

Als de klant maatwerk formulieren heeft die bijlagen pagina hebben en die willen voldoen aan de webrichtlijnen, dan moeten ze de volgende actie uitvoeren:

Op alle maatwerk bijlagen pagina moet de regel "<gen:row id="infoTable_row" ignoreColspan="true">" vervangen worden met "<gen:row id="infoTable_row">". Dat wil zeggen dat de attribute "ignoreColspan" samen met zijn waarde verwijderd moet worden.

E-creator

Als de Exxellence eCreator wordt gebruikt om voor de eerste keer een e-formulier te genereren, zonder aanpassingen door de gebruiker, dan voldoet het e-formulier aan de webrichtlijnen. Nadat een e-formulier is gegenereerd kan de gebruiker het e-formulier verder afbouwen. Bij het bouwen is de gebruiker vrij om te kiezen welke html tags of eWAF tags er gebruikt worden. De gebruiker kan ook zelf bepalen welke teksten er getoond moeten gaan worden. Zodra een e-formulier (af)gebouwd wordt kan niet gegarandeerd worden dat het e-formulier aan de webrichtlijnen voldoet. De e-Creator bevat ook geen controle mechanisme dat geautomatiseerd controleert of er aan de webrichtlijnen wordt voldaan.

PDF generator

Functionaliteit:

 • De PDF wordt als PDF-A gegenereerd.
 • De PDF wordt lineair gegenereerd. Dit zorgt voor een verbeterde download van de PDF (pagina 1 kan alvast worden getoond terwijl de rest nog wordt gedownload).
 • De PDF wordt serverside gegenereerd.
 • Er is ondersteuning voor SVG bestanden.
 • Let op dat geen transparante plaatjes geaccepteerd wordt in PDF/A A-1a. Hierdoor gaat de PDF stuk. Graag deze transparante plaatjes omzetten naar bijvoorbeeld JPG waarbij die plaatjes niet meer transparant zijn.

Overig


Voor meer algemene informatie zie ook:


Succescriteria


Door Exxellence is elke succescriterium van niveau A en niveau AA beoordeeld. Op basis daarvan is een impactanalyse uitgevoerd, waarbij een van de volgende uitkomsten mogelijk zijn:

 • Een succescriterium is niet van toepassing. Bijv: Succescriterium '1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden' is niet van toepassing, want het DigitaalLoket maakt geen gebruik van video.
 • Een succescriterium wordt niet voor 100% ingevuld. Met een audit is het mogelijk om middels 'pas toe of leg uit' aan te geven wanneer een eis niet ingevuld kan worden. Dit gebeurd altijd in overleg met de auditor, en wordt ook door de auditor goedgekeurd wanneer er het certificaat voor toegankelijkheid wordt toegekend. Deze informatie is ook belangrijk voor de klant wanneer zij een audit op haar website, met daarin o.a. het DigitaalLoket en de formulieren laat auditten.

Vaak kiest een klant voor een specifieke styling, waarmee de look en feel van de Exxellence producten meer in lijn is met de gehele uitstraling van de gemeente. Het gebruik van specifieke styling kan invloed hebben op de toegankelijkheid. Het is daarom belangrijk om te weten dat wanneer het standaard DigitaalLoket en de Formulieren van Exxellence voldoet aan de webrichtlijnen, dit niet automatisch betekent dat deze producten bij de klant ook de audit door komen. Waar mogelijk geven wij op deze pagina tips om aan de webrichtlijnen te voldoen. Indien gewenst kunt u Exxellence vragen u te helpen aan de webrichtlijnen te voldoen.

1.1 Overzicht succescriteria:

SuccescriteriaNiveauOpmerking
Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven
1.1.1: Niet-tekstuele content

A

Kaartfunctionaliteit van Google Maps is niet toegankelijk

Oorzaak
Om interactieve kaarten te tonen wordt gebruik gemaakt van Google Maps. Helaas zijn deze kaarten niet (volledig) toegankelijk. Zo hebben de plaatjes in deze kaarten geen alternatieve tekst. Google Maps is niet in ons beheer en kan daardoor niet door ons aangepast worden.

Gevolg
Helaas zijn interactieve kaarten van Google Maps niet (volledig) toegankelijk. Voor een afbeelding ontbreekt een tekstuele alternatief. Het tekstuele alternatief moet beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld mensen die screenreaders of brailleleesregels gebruiken. Deze mensen zien de afbeelding namelijk niet.

Alternatief
Aangezien kaartfunctionaliteit van Google Maps niet volledig toegankelijk is, is er een een toegankelijk alternatief beschikbaar. Kaartfunctionaliteit van Google Maps wordt op drie plekken gebruikt. Voor deze plekken biedt Exxellence een toegankelijk alternatief namelijk:

 • In het onderdeel publieke zaken wordt kaartfunctionaliteit gebruikt bij het zoeken naar zaken. Het doel daarvan is om gebruikers de mogelijkheid te bieden om zaken te zoeken binnen een bepaald gebied. Alternatief is het zoeken naar zaken via een adres of via een kadastraal perceel.
 • In het onderdeel publieke zaken wordt kaartfunctionaliteit gebruikt bij het tonen van gevonden zaken. Het doel daarvan is om gebruikers de mogelijkheid te bieden
  om de gevonden publieke zaken zichtbaar te maken van een kaart. Alternatief is het tonen van de gevonden zaken in een lijst.
 • Via het digitaal formulier 'Melding openbare ruimte' kun je een melding indienen. Via kaartfunctionaliteit kun je aangeven waar het object staat waar de melding over gaat. Dit is optionele functionaliteit en is niet essentieel voor het indienen van de melding. I.p.v. een kaart is het ook mogelijk om via adresgegevens aan te geven waar het object staat. Dus je kunt de melding volledig kunnen invullen en afronden zonder gebruik te maken van kaartfunctionaliteit.

Maatregelen
Op de plekken waar kaartfunctionaliteit aanwezig is, is ook een toegankelijk alternatief beschikbaar.

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media
1.2.1: Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)ANiet van toepassing.
1.2.2: Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)ANiet van toepassing.
1.2.3: Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)ANiet van toepassing.
1.2.4: Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)AANiet van toepassing.
1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen)AANiet van toepassing.
Richtlijn 1.3 Aanpasbaar
1.3.1: Info en relatiesA

Het indienen van een melding via een kaart is niet toegankelijkheid.

Oorzaak
Een aantal onderdelen van de kaart is niet toegangkelijk voor o.a. hulp apparatuur. Zo heeft het invoerveld "zoeken op adres..." geen (technische) naam. Dit geldt ook voor de knoppen om in- en uit te zoomen. Voor het tonen van de kaart wordt gebruik gemaakt van een third party library. Deze librarie wordt niet door Exxellence aangepast.

Gevolg
Als hulp apparaat wordt gebruikt, dan zal het voor de gebruiker niet helemaal duidelijk zijn hoe hij/zij gebruik moet maken van het zoekveld en de knoppen.

Alternatief
Als oplossing voor het probleem biedt Exxellence een alternatief aan, namelijk een melding aanmaken via een apart digitaal formulier waar je niet perse de kaart hoeft te gebruiken. Het gaat om digitaal formulier 'Melding openbare ruimte'.

Maatregelen
De kaart in het loket wordt alleen gebruikt om een melding aan te maken. Een melding kan ook aangemaakt worden door gebruik te maken van het (reeds bestaand) digitaal formulier 'Melding openbare ruimte'. Op het scherm waar de kaart wordt getoond, kan door de klant een beschrijving geplaatst worden dat aangeeft dat de melding ook kan worden aangemaakt via het digitaal formulier.

1.3.2: Betekenisvolle volgordeAVoldoen aan de succescriterium.
1.3.3: Zintuiglijke eigenschappenAVoldoen aan de succescriterium.
1.3.4: Weergavestand (Oriëntatie)AANiet van toepassing.
1.3.5: Identificeren het doel van de inputAAVoldoen aan de succescriterium.
Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar
1.4.1: Gebruik van kleurAVoldoen aan de succescriterium.
1.4.2: GeluidsbedieningANiet van toepassing.
1.4.3: Contrast (minimum)AAVoldoen aan de succescriterium.
1.4.4: Herschalen van tekstAAVoldoen aan de succescriterium.
1.4.5: Afbeeldingen van tekstAANiet van toepassing.
1.4.10: Dynamisch aanpassen (reflow)AAVoldoen aan de succescriterium.
1.4.11: Contrast van niet-tekstueel contentAA

Een aantal grafische objecten hebben geen contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.

Oorzaak
Een aantal grafische objecten hebben geen contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren. Het gaat hier voornamelijk om objecten die niet vereist zijn om de content te begrijpen, m.a.w. deze afbeeldingen zijn niet essentieel voor de informatie die wordt overgebracht. De componenten waarvoor de informatie wel essentieel is (bijv. status informatie), hebben een correcte contrastverhouding.

Gevolg
Exxellence meent afwijking van de norm voldoende te hebben opgelost door voor de essentiële grafische objecten de juiste contrastverhouding te hebben toegepast.

Alternatief
De grafische objecten die niet voldoen zijn niet essentieel voor de informatie die wordt overgebracht. De context waarin deze worden gebruikt, is voor de gebruiker duidelijk genoeg.

Maatregelen
In een toekomstige versie van het product worden alle (niet) essentiële grafische objecten vervangen door objecten met de juiste contrastverhouding.

1.4.12: TekstafstandAAVoldoen aan de succescriterium.
1.4.13: Content bij aanwijzen (hover) of focusAAVoldoen aan de succescriterium.
Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk
2.1.1: ToetsenbordAVoldoen aan de succescriterium.
2.1.2: Geen toetsenbordvalAVoldoen aan de succescriterium.
2.1.4: Sneltoetsen tekentoetsANiet van toepassing.
Richtlijn 2.2 Genoeg tijd
2.2.1: Timing aanpasbaarA

http://www.drempelvrij.nl/over-het-waarmerk/waarmerk-2/tijdelijke-ontheffingslijst

Vanaf 1 maart 2015 geen dispensatie voor DigiD

Op 26 februari 2015 heeft het bestuur van de Stichting drempelvrij.nl besloten om vanaf 1 maart 2015 geen dispensatie meer te verlenen voor DigiD. DigiD voldoet nog steeds niet aan de aan de eisen voor een waarmerk WCAG 2.0 / Webrichtlijnen versie 2.0. Dit heeft te maken met het feit dat er content aanwezig is met een tijdslimiet, waarvan de timing niet aanpasbaar is (succescriterium 2.2.1).

Hoewel DigiD niet voldoet, heeft dit geen invloed op de toekenning van het waarmerk aan websites die DigiD moeten gebruiken

2.2.2: Pauzeren, stoppen, verbergenANiet van toepassing.
Richtlijn 2.3 Toevallen
2.3.1: Drie flitsen of beneden drempelwaardeANiet van toepassing.
Richtlijn 2.4 Navigeerbaar
2.4.1: Blokken omzeilenA

Voldoen aan de succescriterium.
Als je op tab druk zie je de beschikbare skiplinks.

2.4.2: PaginatitelAVoldoen aan de succescriterium.
2.4.3: Focus volgordeA

Kennisbank: focus binnen tabblad laten circuleren als een bepaald tabblad is gekozen.

Oorzaak
Op de Kennisbank webpagina "Vraag" bevindt zich een tabblad waardoor genavigeerd kan worden. De focus gaat, wanneer er een klikbare element op het tabblad staan, daar naartoe, wat vanuit toegankelijkheid gezien correct is. De focus verlaat echter het tabblad en gaat naar de links aan de rechterkant van de pagina. De focus zou in het tabblad moeten blijven circuleren.

Gevolg
Wanneer je door de tabblad wilt navigeren, verlaat de focus echter het tabblad en gaat naar de (html) links aan de rechterkant van de pagina. De focus zou in het tabblad moeten blijven circuleren. Exxellence meent afwijking van de norm voldoende te hebben opgelost door een goed alternatief aan te bieden.

Alternatief
Als oplossing voor het probleem biedt Exxellence een alternatief voor kalenderfunctionaliteit (zie onderdeel 'Maatregelen' hieronder).

Maatregelen
Voor het navigeren door de tabbladen kan gebruik worden gemaakt van het toetsenbord. Voor het navigeren kan gebruik worden gemaakt van

 • de 'Up/left' toetsen, daarmee ga je naar het vorig tabblad;
 • de 'Down/Right' toesten, daarmee ga ja naar het volgend tabblad;
 • de 'Home' toets om naar het eerste tabblad te gaan;
 • de 'End' toets om naar het laatste tabblad te gaan.

Invoerveld waar je een datum kunt ingeven. Als hulpmiddel kun je een datum selecteren via kalenderfunctionaliteit.

Oorzaak
Datum invoerveld in een formulier is uitgebreid met een hulpmiddel namelijk kalenderfunctionaliteit. Dit is volgens Exxellence een verbetering van de gebruikerservaring. Voor blinden en/of slechtzienden is dit (vaak) moeilijk in gebruik, daarom stelt de Webrichtlijnen hoge eisen aan deze hulpmiddelen. Daardoor kan Exxellence niet garanderen dat kalenderfunctionaliteit niet aan de Webrichtlijnen voldoen.

Gevolg
Exxellence meent afwijking van de norm voldoende te hebben opgelost door een goed alternatief aan te bieden.

Alternatief
Als oplossing voor het probleem biedt Exxellence een alternatief voor kalenderfunctionaliteit (zie onderdeel 'Maatregelen' hieronder).

Maatregelen
Voor het ingegeven van een datum kan gebruik worden gemaakt van een 'normale' ingave veld, dit als alternatief voor het gebruik van een kalenderfunctionaliteit.

2.4.4: Linkdoel (in context)AVoldoen aan de succescriterium.
2.4.5: Meerdere manierenAAVoldoen aan de succescriterium.
2.4.6: Koppen en labelsAAVoldoen aan de succescriterium.
2.4.7: Focus zichtbaarAAVoldoen aan de succescriterium.
2.5 Input Modaliteiten
2.5.1: Bewegingen aanwijzerA

Voor het aanmaken van een melding via een kaart in de mobiele versie van het loket, zijn de '+' en '-' knoppen voor het in- en uitzoomen niet te zien.

Oorzaak
De '+' en '-' knoppen voor het in- en uitzoomen van de kaart in het loket verdwijnt, wanneer je overgaat naar de mobiele versie. Exxellence heeft hier bewust voor gekozen met de reden dat wanneer je de mobiele versie hebt, het scherm overzichtelijk moet blijven. De twee knoppen kunnen dan in de weg gaan zitten. Over het algemeen weten gebruikers van mobiele applicaties heel goed, hoe je met twee vingers moet in- of uitzoomen en dat ze daarvoor geen extra knoppen nodig hebben.

Gevolg
Als je de mobiel alleen maar kan bedienen met één vinger, dan kun je nog wel inzoomen door dubbel te klikken, maar kun je niet uitzoomen. Voor uitzoomen moet je twee vingers gebruiken. In dit geval kunnen je dus niet uitzoomen.

Alternatief
Als oplossing voor het probleem biedt Exxellence een alternatief aan, namelijk een melding aanmaken via een apart digitaal formulier waar je niet perse de kaart hoeft te gebruiken. Het gaat om digitaal formulier 'Melding openbare ruimte'.

Maatregelen
De kaart in het loket wordt alleen gebruikt om een melding aan te maken. Een melding kan ook aangemaakt door gebruik te maken van het (reeds bestaand) digitaal formulier 'Melding openbare ruimte'. Niet elke klant heeft deze formulier of hebben een andere formulier hiervoor. Op het scherm waar de kaart wordt getoond, kan door de klant een beschrijving geplaatst worden dat aangeeft dat de melding ook kan worden aangemaakt via het digitaal formulier.

2.5.2: Annulering aanwijzerANiet van toepassing.
2.5.3: Label in naamAVoldoen aan de succescriterium.
2.5.4: BewegingsactiveringANiet van toepassing.
Richtlijn 3.1 Leesbaar
3.1.1: Taal van de paginaAVoldoen aan de succescriterium.
3.1.2: Taal van onderdelenAANiet van toepassing.
Richtlijn 3.2 Voorspelbaar
3.2.1: Bij focusANiet van toepassing.
3.2.2: Bij inputANiet van toepassing.
3.2.3: Consistente navigatieAAVoldoen aan de succescriterium.
3.2.4: Consistente identificatieAAVoldoen aan de succescriterium.
Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer
3.3.1: Fout identificatieAVoldoen aan de succescriterium.
3.3.2: Labels of instructiesAVoldoen aan de succescriterium.
3.3.3: FoutsuggestieAAVoldoen aan de succescriterium.

3.3.4: Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

AAVoldoen aan de succescriterium.
Richtlijn 4.1 Compatibel
4.1.1: ParsenA

Hamburgermenu is niet HTML 5 proof

Oorzaak
De navigatie van het menu in het loket is niet volledig HTML 5 proof. Een HTML A element dat is genest in een HTML A element is toegestaan in HTML 5, maar niet op de manier dat deze menu nu opgebouwd wordt. Voor het tonen van het menu wordt gebruik gemaakt van een third party library. Deze third party library is niet in ons beheer en kan daardoor niet door ons aangepast worden.

Gevolg
Voor nu is er geen gevolg. In de browser werkt het hamburgermenu goed en is het toegankelijk. Het kan een probleem leveren wanneer de browser strikter de HTML 5 opvolgen.

Alternatief
Ondanks dat het nesting van HTML A element niet correct is, geeft dit geen problemen in de browser. Het hamburgermenu werkt naar behoren en is toegankelijk.

Maatregelen
Aangezien het hamburger menu wel goed werkt en de third party library niet wordt aangepast, gaan we geen wijzigingen doorvoeren. Zodra er een nieuwe versie van de third party library beschikbaar is, zal die versie gebruikt gaan worden.

4.1.2: Naam, rol, waardeAVoldoen aan de succescriterium.
4.1.3: StatusberichtenAAVoldoen aan de succescriterium.

 Aanpassingen t.b.v. webrichtlijnen/toegankelijkheid


In versie 8 van de Exxellence Suite zijn ten behoeve van de webrichtlijnen verschillende wijzigingen doorgevoerd. Hieronder een overzicht van deze wijzigingen t.b.v. de webrichtlijnen.

Digitaal Loket

Ten bate van de toegankelijkheid van het digitaal loket wordt er vanaf versie 8.0 gebruik gemaakt van de volgende mogelijkheden/elementen:

 • Contrastverhouding van verschillende iconen zijn aangepast.
 • Het hoofdmenu heeft uitklappende submenu’s. Deze uitklapmenu's sluiten als op de Escape toets wordt gedrukt.
 • Zodra de hamburgermenu van Loket (mobiele versie) wordt getoond, dan is nu de in- of- uitgeklapte status beschikbaar voor de software.
 • De autocomplete is toegepast op uw gegevensscherm zodat deze deels gevuld voor door de beschikbare data in de browser.
 • De pagina titels zijn aangepast zodat elke pagina een unieke titel heeft.
 • Bij de menu items die geen unieke naam hebben, is een extra verborgen text toegevoegd voor screenreaders waaruit achterhaald kan worden waar de link heen gaat.
 • In een PDF document (welke gegenereerd kan worden aan het eind van een proces) staat op de voorpagina het logo. Deze afbeelding heeft nu ook een tekstalternatief.

Formulieren bijlagen pagina

Vanwege de webrichtlijnen hebben wij de bijlagen pagina's van alle standaard formulieren moeten aanpassen. Ze zijn geoptimaliseerd zodat deze voldoen aan de webrichtlijnen. Onderwater wordt nu goed weergegeven uit hoeveel kolommen het blokje bestaat waarin het adres van de gemeente komt te staan als je kiest voor het versturen van bijlagen per post. 

Als de klant maatwerk formulieren heeft die bijlagen pagina hebben en die willen voldoen aan de webrichtlijnen, dan moeten ze de volgende actie uitvoeren:

Op alle maatwerk bijlagen pagina moet de regel "<gen:row id="infoTable_row" ignoreColspan="true">" vervangen worden met "<gen:row id="infoTable_row">". Dat wil zeggen dat de attribute "ignoreColspan" samen met zijn waarde verwijderd moet worden.

E-creator

Als de Exxellence eCreator wordt gebruikt om voor de eerste keer een e-formulier te genereren, zonder aanpassingen door de gebruiker, dan voldoet het e-formulier aan de webrichtlijnen. Nadat een e-formulier is gegenereerd kan de gebruiker het e-formulier verder afbouwen. Bij het bouwen is de gebruiker vrij om te kiezen welke html tags of eWAF tags er gebruikt worden. De gebruiker kan ook zelf bepalen welke teksten er getoond moeten gaan worden. Zodra een e-formulier (af)gebouwd wordt kan niet gegarandeerd worden dat het e-formulier aan de webrichtlijnen voldoet. De e-Creator bevat ook geen controle mechanisme dat geautomatiseerd controleert of er aan de webrichtlijnen wordt voldaan.

PDF generator

Functionaliteit:

 • De PDF wordt als PDF-A gegenereerd.
 • De PDF wordt lineair gegenereerd. Dit zorgt voor een verbeterde download van de PDF (pagina 1 kan alvast worden getoond terwijl de rest nog wordt gedownload).
 • De PDF wordt serverside gegenereerd.
 • Er is ondersteuning voor SVG bestanden.
 • Let op dat geen transparante plaatjes geaccepteerd wordt in PDF/A A-1a. Hierdoor gaat de PDF stuk. Graag deze transparante plaatjes omzetten naar bijvoorbeeld JPG waarbij die plaatjes niet meer transparant zijn.

Overig


Voor meer algemene informatie zie ook:

Gerelateerde artikelen