Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hier staat een toelichting op de aanpassingen die gedaan zijn in het kader van de webrichtlijnen.

Dit artikel is van toepassing op versie 5.5 t/m versie 7.2.

Inleiding

Websites van Nederlandse (semi-)overheden moeten voldoen aan de Webrichtlijnen. Per 1 januari 2011 is toepassing van de Webrichtlijnen verplicht voor alle websites van de Rijksoverheid. Websites van zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) en van medeoverheden moeten vanaf 1 januari 2013 voldoen aan niveau A en met ingang van 1 januari 2015 aan niveau AA. Dit betekent dat het Exxellence digitaal loket en de digitale formulieren moeten voldoen aan de succescriteria van niveau A en AA van de principes:

 • Universeel
 • Waarneembaar
 • Bedienbaar
 • Begrijpelijk
 • Robuust.

Succescriteria


Door Exxellence is elke succescriterium van niveau A en niveau AA beoordeeld. Op basis daarvan is een impact analyse uitgevoerd, waarbij een van de volgende uitkomsten mogelijk zijn:

 • Een succescriterium is niet van toepassing. Bijv: Succescriterium '1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden' is niet van toepassing, want het digitaal loket maakt geen gebruik van video.
 • Een succescriterium moet automatisch dan wel handmatig gecontroleerd worden.

Om een indicatie van toegankelijkheid te kunnen geven wordt gebruik gemaakt van automatische toegankelijkheidscontroles. Hiervoor wordt de open source tool 'AChecker' gebruikt, waarmee webpagina's worden getest op de mate waarin wordt voldaan aan de internationale standaarden voor toegankelijkheid, namelijk de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.0 niveau AA en tevens wordt gevalideerd of de HTML voldoet aan de W3C standaard.

Op de ontwikkelomgeving is een teststraat ingericht waarmee iedere nacht op de Exxellence Suite automatische regressietests worden uitgevoerd. Alle wijzigingen die overdag zijn doorgevoerd worden zodoende getest. Een onderdeel van de automatische regressietest is de automatische toegankelijkheidschecks door AChecker. Iedere ochtend worden de gegenereerd testrapportages beoordeel. Als blijkt dat er fouten zijn ontstaan door de wijzigingen die de vorige dag zijn doorgevoerd dan kunnen deze direct opgelost worden.

Met AChecker wordt getoetst of de pagina's van het Loket en de formulieren voldoen aan de Webrichtlijnen versie 2. Het is op dit moment nog niet mogelijk om alle Webrichtlijnen (versie 2) automatisch te toetsen. Dit betekent dat naast het automatisch toetsen ook pagina's handmatig getoetst moeten worden. Alle veel gebruikte standaard pagina's zijn of handmatig dan wel automatisch getoetst. 

Overzicht succescriteria :

SuccescriteriaNiveauAchecker en W3C HTML ValidatorHandmatigOpmerking
U.1.1 Semantisch correcte opmaak A

Ja

Ja
U.1.2 Geen afgekeurde en afgeraden eigenschappenAJaNee
U.1.3 KopregelhiërarchieAJaNee
U.2.1 Scheiding van content en presentatieA

Ja

Ja

Bij voorkeur CSS in apart bestand. Bovenaan / onderaan de pagina. Inline CSS.is verboden.

U.2.2 Scheiding van content en gedragAA

Ja

JaBij voorkeur JavaScript in apart bestand. Bovenaan / onderaan de pagina. Inline event handlers is verboden.
U.3.1 Gelaagd bouwen: Gebruik technologieën op zodanige wijze, dat de basiscontent en -functionaliteit die nodig zijn om een webpagina te kunnen gebruiken onder alle omstandigheden beschikbaar zijn.AJaJaEr wordt uitsluitend gebruik gemaakt van open standaarden (en open specificaties) die worden ondersteund door gangbare user agents.
U.4.1 Aangepaste foutmeldingen: Biedt bij door het systeem gegenereerde foutmeldingen de gebruiker mogelijkheden om verder te gaan.ANeeJa
U 5.1 Ondersteuning bij formulieren: Bied de gebruiker afdoende informatie en ondersteuning om een formulier succesvol te kunnen invullen en indienen.AJaJa
U.6.1 Taalkeuze: Als webcontent beschikbaar is in meerdere talen, worden aan de gebruiker een of meer mechanismen aangeboden om tussen de verschillende talen te wisselen. ANeeJaRechterkant menu.
U.7.1 Alternatief voor geneste weergavekaders: Als content middels een genest weergavekader wordt aangeboden kan die content ook op een andere manier worden bereikt.AANeeJaEen formulier kun je in een iframe openen of in een nieuw browservenster.
U.8.1 Specificeer UTF-8ANeeJa
U.9.1 Gebruik ten minste open specificaties: Gebruik bij het aanbieden van content ten minste open, niet leverancierafhankelijke en voor webcontent bedoelde specificaties. En geef bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan open standaarden.AANeeJa
U.10.1 Duidelijke URI's: Het doel van de URI van een webpagina kan bepaald worden uit enkel de in de URI aanwezige informatieAANeeJa
1.1.1 Niet-tekstuele content AJaNee
1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeldA--Niet van toepassing.
1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)A--Niet van toepassing
1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)A--Niet van toepassing
1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)AA--Niet van toepassing
1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)Aa--Niet van toepassing
1.3.1 Info en relaties AJaJa
1.3.2 Betekenisvolle volgordeANeeJa
1.3.3 Zintuiglijke eigenschappenA--Niet van toepassing
1.4.1 Gebruik van kleurA--Niet van toepassing
1.4.2 GeluidsbedieningA--Niet van toepassing
1.4.3 Contrast (minimum)AAJaJa
1.4.4 Herschalen van tekstAANeeJa
1.4.5 Afbeeldingen van tekstAA--Niet van toepassing
2.1.1 ToetsenbordANeeJa
2.1.2 Geen toetsenbordvalANeeJa
2.2.1 Timing aanpasbaar ANeeJa

http://www.drempelvrij.nl/over-het-waarmerk/waarmerk-2/tijdelijke-ontheffingslijst

Vanaf 1 maart 2015 geen dispensatie voor DigiD

Op 26 februari 2015 heeft het bestuur van de Stichting drempelvrij.nl besloten om vanaf 1 maart 2015 geen dispensatie meer te verlenen voor DigiD. DigiD voldoet nog steeds niet aan de aan de eisen voor een waarmerk WCAG 2.0 / Webrichtlijnen versie 2.0. Dit heeft te maken met het feit dat er content aanwezig is met een tijdslimiet, waarvan de timing niet aanpasbaar is (succescriterium 2.2.1).

Hoewel DigiD niet voldoet, heeft dit geen invloed op de toekenning van het waarmerk aan websites die DigiD moeten gebruiken

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergenA--Niet van toepassing
2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaardeA--Niet van toepassing
2.4.1 Blokken omzeilenANeeJaAls je op tab druk zie je de beschikbare skiplinks.
2.4.2 PaginatitelANeeJa
2.4.3 Focus volgorde ANeeJa
2.4.4 Linkdoel (in context)ANeeJa
2.4.5 Meerdere manierenAANeeJa
2.4.6 Koppen en labelsAANeeJa
2.4.7 Focus zichtbaarAANeeJa
3.1.1 Taal van de paginaAJaJa
3.1.2 Taal van onderdelenAA--Niet van toepassing
3.2.1 Bij focusA--Niet van toepassing
3.2.2 Bij inputA--Niet van toepassing
3.2.3 Consistente navigatieAANeeJa
3.2.4 Consistente identificatieAANeeJa
3.3.1 Fout identificatieANeeJa
3.3.2 Labels of instructiesANeeJa
3.3.3 FoutsuggestieAANeeJa
3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)AANeeJa
4.1.1 ParsenAJaNee
4.1.2 Naam, rol, waardeAJaNee


 Aanpassingen t.b.v. webrichtlijnen/toegankelijkheid


In versie 6.0 van de Exxellence Suite zijn  ten behoeve van de webrichtlijnen verschillende wijzigingen doorgevoerd. Hieronder een overzicht van deze wijzigingen t.b.v. de webrichtlijnen.

Digitaal Loket

Ten bate van de toegankelijkheid van het digitaal loket wordt er in versie 6.1 gebruik gemaakt van de volgende mogelijkheden/elementen:

 • Het lettertype dat gebruikt wordt is Verdana. Verdana is ontworpen voor weergave op een scherm, het heeft een eenvoudig en ongecompliceerd ontwerp en de letters en tekens zijn niet verwarrend. Bijvoorbeeld, de letters " i I en l L " hebben unieke vormen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Arial, waarbij de twee symbolen gemakkelijk verward kunnen worden.
 • Bezoekers die niet met de muis kunnen navigeren, bedienen het web meestal door te navigeren met het toetsenbord. Zij doen dit met de tab toets. Door tab en shift + tab te gebruiken kan men naar de volgende of vorige link of knop op de pagina gaan. Welk element actief is (de tabfocus), is vervolgens te zien doordat er een kader omheen komt te staan, de zogenaamde “focus rectangle”.
 • Er staan vaak veel links op een webpagina. Voor een deel zijn dit links die op alle pagina’s terugkomen. Om het navigeren sneller te maken, stellen de webrichtlijnen het gebruik van een skiplink voor. Met een dergelijke link kan direct naar de hoofdcontent op de pagina worden “gesprongen”. Zo’n skiplink word zichtbaar zodra er op de tab toets gedrukt wordt.
 • HTML5 introduceert een aantal nieuwe tags waardoor er (betere) betekenis aan de inhoud (content) van webpagina's kan worden gegeven. Binnen het digitaal loket worden o.a. de volgende nieuwe HTML5 elementen toegepast.
  • De header van de pagina wordt via het HTML 5 element 'header' aangegeven.
  • Het navigatiemenu is een belangrijk onderdeel. Voor het groeperen van de navigatie items wordt nu het HTML 5 element 'nav' gebruikt.
  • De 'main' content van een pagina wordt nu via het HTML 5 element 'main' aangegeven.
  • De footer van de pagina wordt nu aangegeven via het HTML 5 element 'footer'.

E-creator

Als de Exxellence eCreator wordt gebruikt om voor de eerste keer een e-formulier te genereren, zonder aanpassingen door de gebruiker, dan voldoet het e-formulier aan de webrichtlijnen. Nadat een e-formulier is gegenereerd kan de gebruiker het e-formulier verder afbouwen. Bij het bouwen is de gebruiker vrij om te kiezen welke html tags of eWAF tags er gebruikt worden. De gebruiker kan ook zelf bepalen welke teksten er getoond moeten gaan worden. Zodra een e-formulier (af)gebouwd wordt kan niet gegarandeerd worden dat het e-formulier aan de webrichtlijnen voldoet. De e-Creator bevat ook geen controle mechanisme dat geautomatiseerd controleert of er aan de webrichtlijnen wordt voldaan.

PDF generator

Functionaliteit:

 • De PDF wordt als PDF-A gegenereerd.
 • De PDF wordt lineair gegenereerd. Dit zorgt voor een verbeterde download van de PDF (pagina 1 kan alvast worden getoond terwijl de rest nog wordt gedownload).
 • De PDF wordt serverside gegenereerd.
 • Er is ondersteuning voor SVG bestanden.

Overig


Voor meer algemene informatie zie ook:

Gerelateerde artikelen